1. NASTAVA

Predavanja i vežbe:

Knjiga: Uvod u digitalnu obradu signala, Ljiljana Milić, Zoran Dobrosavljević, Akademska misao


2. PREDISPITNE OBAVEZE I ZAVRŠNI ISPIT

a) Praktično- pismeni deo koji nosi 50 poena. Praktični deo se radi na računaru (Matlab) i nosi 25 poena. Pismeni deo se radi na papiru odmah posle praktičnog dela (nekoliko kraćih pitanja, jednostavniji zadatak) i takođe nosi 25 poena. Neophodno je osvojiti najmanje 26 poena za prolaz na usmeni. 

Položeni praktično- pismeni ispit važi u jednom usmenom roku koji koje se odnosi na 2020/2021 godinu.

b) Usmeni ispit koji nosi 50 poena. Neophodno je osvojiti najmanje 25 poena.